ලංකා අප ස්වාමිදූ‍ගේ වාර්ෂක මංගල්‍ය 2017

page-background-sick-day

ලංකා අප ස්වාමිදූ‍ගේ වාර්ෂක මංගල්‍ය 2017

ජනවාරි 29 වන දින නුවාන පූජාව

ජනවාරි 30 වන දින නුවාන පූජාව

Basilica Outside

Basilica Outside Old Images

Grotto

Inside basilica

Basilica garden